Kort status på sporbarhedssystemet SIF

Driften af SIF fortsætter indtil videre uændret på en uopsagt aftale mellem DFPO og Lyngsøe Systems

Danske Fiskeres Producent Organisation (DFPO) har som bekendt opsagt aftalen med Pack & Sea (P&S) om implementering og servicering af SIF (sporbarhed i fiskeribranchen) pr. 31. juli 2016. Der er således ingen muligheder for at hente SIF support hos P&S længere.
Alle tekniske henvendelser skal pr. 1. august 2016 ske til Lyngsøe Systems (tlf. 9698 0980), da SIF systemet uændret hostes hos Lyngsøe Systems. Øvrige henvendelser vedr. SIF kan ske til DFPO på 7010 4040.

Afklaring i august/september 2016

Det står klart på nuværende tidspunkt, at detailbranchen ikke vil medvirke til en fremtidig finansiering af driften, hvor detailbranchen sammen med opkøbere/eksportører (DSA), fiskeauktioner/samlecentraler og DFPO hver bidrager med 25% af de årlige driftsudgifter.

DFPO har tilknyttet en virksomhedskonsulent frem til udgangen af september 2016. Konsulenten skal afdække mulighederne for en videreførelse af SIF

  1. i den nuværende form
  2. i en ny version
  3. eller på en helt tredje måde.

10. august 2016 drøftes en foreløbig tilbagemelding fra virksomhedskonsulenten i DFPO’s Forretningsudvalg.

Venlig hilsen
Ivan Krarup Jensen
Sekretariatschef DFPO

Ingen aftale om den fremtidige driftfinansiering af SIF

Den 27. januar 2016 deltog repræsentanter for DSA/forarbejdningsindustrien, detailhandlen, fiskeauktioner/samlecentraler og DFPO i et stormøde i Aalborg om videreudviklingen af SIF og den fremtidige driftsfinansiering heraf.

Mødet var kommet i stand på initiativ af NaturErhvervstyrelsen, som efterfølgende blandt andet summerede følgende op:

  • Ingen havde på mødet udtrykt, at SIF-databasen ikke var en god ide.
  • Problemer af teknisk/praktisk art lød som om, at de vil kunne løses.
  • En løsning på betalingsproblemet forekom ikke uoverkommelig.
  • DFPO som systemejer indkalder de andre parter til videre drøftelser.

Det fremgik af mødet, at den ordinære drift forventes at beløbe sig til 1 mio. kr. årligt, og under mødet præsenteredes en model, hvor hver af de 4 nævnte grupperinger betaler 25% heraf. DFPO har siden mødet været i dialog med alle grupperinger, og DSA/forarbejdningsindustrien, fiskeauktioner/samlecentraler og DFPO støtter op om finansieringsmodellen,  hvor hver gruppering betaler 25% under forudsætning af, at alle 4 grupperinger deltager. Detailbranchen ønsker ikke at medvirke til at finansiere SIF direkte og kan derfor ikke bakke op om modellen.

DFPO meddelte NaturErhvervstyrelsen i starten af marts 2016, at DFPO ikke kan understøtte SIF økonomisk fremadrettet som i dag efter 31. marts 2016, hvis ikke der var opnået  en aftale med detailbranchen om medfinansiering af driften. Som det fremgår, er der ikke nogen aftale på plads, og DFPO kan ikke længere forsvare at bruge medlemmernes penge på fortsat at drive SIF-projektet frem mod endelig drift. Som konsekvens heraf har DFPO i første omgang besluttet at opsige samarbejdet med Pack & Sea 31. marts 2016. Det betyder, at det ikke længere vil være muligt at trække på Carsten Pedersen og Ole Helledie, hvad angår SIF. Det ændrer dog ikke på, at DFPO’s medlemmer fortsat vil lande deres fisk med de sporbarhedsdata, som lovgivningen kræver.

SIF systemet hostes og serviceres indtil videre som hidtil hos Lyngsøe A/S, og alle nuværende muligheder og faciliteter vil indtil videre være tilgængelige. Alle fremtidige henvendelser vedrørende SIF af teknisk og praktisk karakter skal rettes til Lyngsøe A/S og betaling herfor vil være efter Lyngsøe A/S’s takster.

I løbet af april 2016 lægges en plan for den eventuelle videre drift af det eksisterende SIF – herunder overvejes valg af betalingsmodel for at benytte SIF.

Der er over årene brugt megen energi og mange penge på at udvikle og udbrede SIF som et sporbarhedsværktøj til hele branchen. Med SIF kan danske fiskeprodukter relativt enkelt og standardiseret tilføres yderligere værdi i form af data. Samtidig kan alle aktører i branchen få en standardiseret mulighed for at leve op til myndighedernes krav om sporbarhed i Danmark. I forhold til eksport lå det lige for at anvende SIF til også at tilføre danske fiskeprodukter merværdi og medvirke til øget konkurrenceevne i form af dokumenteret sporbarhed.

Set i lyset heraf, og da alle led fra fartøj til butik rent faktisk er enige om, at SIF er en god ide, er det beklageligt, at det ikke har været muligt at finde en fælles finansieringsløsning for det fælles elektronisk sporbarhedssystem SIF.

Venlig hilsen
Ivan Krarup Jensen
Sekretariatschef, DFPO